Lưu trữ thẻ: tuyển thợ đắp phù điêu xi măng

Tuyển nhân công – Tuyển thợ đắp phào chỉ xi măng

CTY TNHH HERO ART ỨNG TUYỂN: TIÊU ĐỀ: LẬP CÁ NHÂN/TỔ/ĐỘI/NHÓM NHẬN KHOÁN – LƯƠNG [...]